FARON TARINA

Sana Faro tarkoittaa usealla kielellä ma­jak­kaa ja yksi maailman seitsemästä ihmeestä oli majakka nimeltä Faros. Se joh­dat­ti jo ennen ajanlaskun al­kua meren­kävijöitä Alek­sandrian kau­punkiin. Tarun mukaan Faros toi kau­pun­kiin tietoa ja rikkauksia. 

Markki­noinnin majak­kana myös Faromedia tavoit­telee asiak­kailleen posi­tiivista kassa­virtaa ja erin­omaista ROI:ta (return of investment) väli­neinään rautainen liike­toiminta­ymmärrys ja pitkä kokemus markkinointiviestinnästä. Tuotamme asiak­kail­lemme jatku­vasti myös lisä­arvoa – innos­tusta, tuo­reinta tietoa, oppeja tai neuvoja kaikissa kohtaamisissa.

Me farolaiset eli ”maja­kan­vartijat” pidämme asiakas­tyytyv­äisyyden lisäksi huolta myös omasta sisäi­sestä valos­tamme – intohimosta, uuden oppimisesta, ilosta, aktiivisuudesta ja ystävällisyydestä. Arvostamme samoja ominaisuuksia myös asiakkaissamme ja yhteis­työ­kump­paneis­samme.

Uskomme, että tapam­me toimia valaisee yri­tyksesi mark­kinointi­matkan ja erottaa mei­dät muista toimij­oista.